Scroll to top

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Nosferus onderdeel van Freexperience VOF

ALGEMENE VOORWAARDEN
van: Nosferus, gevestigd te Amsterdam. Hierna te noemen: Nosferus onderdeel van Freexperience VOF

 

Art. 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Nosferus en/of een aan haar gelieerde onderneming, hierna te noemen Nosferus, en een opdrachtgever, welke telefonisch of anderszins tot stand is gekomen en waarop Nosferus deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

 

Art. 2. Uitvoering van de overeenkomst
1. Nosferus zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Nosferus het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Nosferus aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Nosferus worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Nosferus zijn verstrekt, heeft Nosferus het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Nosferus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nosferus is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 

Art.3. Registratie domeinnamen
1. Een domein- of merknaamregistratie is geldig vanaf de datum van bevestiging hiervan door de registrerende instantie aan Nosferus. Op verzoek van opdrachtgever wordt het internetverkeer naar het nieuwe domein binnen 24 uur automatisch doorgestuurd naar de door opdrachtgever opgegeven website.

2. Een door Nosferus geregistreerde domeinnaam wordt geregistreerd voor de duur van één jaar. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid tot verlenging van de registratie tegen de door Nosferus op dat moment gehanteerde tarieven. Een verzoek tot verlenging dient schriftelijk aan Nosferus te worden doorgegeven. Ongeveer één maand voor het verstrijken van de duur zal Nosferus opdrachtgever per e-mail wijzen op de mogelijkheid tot verlenging.

 

Art. 4. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Art. 5. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag t.n.v. Nosferus te Amsterdam.
Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente voor handelstransacties.

2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

Art. 6.  Incassokosten
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd 15%.
Indien Nosferus aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

2. De opdrachtgever is jegens Nosferus de door Nosferus gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Nosferus en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

 

Art. 7.  Gebreken; klachttermijnen
1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Nosferus.

2. Indien een klacht gegrond is zal Nosferus de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Nosferus slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9. (Aansprakelijkheid).

 

 

Art. 8. 

Honorarium
1. Indien Nosferus met de opdrachtgever een vast honorarium overeenkomt, is Nosferus niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium. Nosferus mag stijgingen in haar tarieven doorberekenen.

2. Het vaste honorarium is exclusief BTW, doch inclusief administratie-, registratiekosten, valuta-, transactie- en bankkosten, tenzij anders vermeld.

 

Art. 9. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Nosferus is beperkt tot het factuurbedrag en bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

2. Nosferus is bij haar werkzaamheden afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden en sluit aansprakelijkheid uit voor schade welke voortvloeit uit deze derdenrelatie, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende deze relatie met Nosferus.

3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Nosferus of haar leidinggevende ondergeschikten.

4. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij bevoegd gebruik maakt cq. eigenaar is van de intellectuele eigendommen waarvoor registratie door Nosferus wordt aangevraagd en vrijwaart Nosferus van enige aansprakelijkheid.

Art.10.   Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Nosferus zijn toe te rekenen.
Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Nosferus wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Nosferus; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Nosferus afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

2. Nosferus heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Nosferus haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Nosferus opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Nosferus niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Nosferus bij het intreden van de overmacht al (gedeeltelijk) aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van de voor de domeinregistratie betaalde vergoeding.

 

Art. 11. Ontbinding van de overeenkomst
De vorderingen van Nosferus op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
– na het sluiten van de overeenkomst aan Nosferus ter kennis gekomen omstandigheden geven Nosferus goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– indien Nosferus de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is Nosferus bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Nosferus schadevergoeding te vorderen. Dit kan mede tot gevolg hebben dat de registratie door Nosferus wordt beëindigd.

Het door Nosferus vervaardigde materiaal blijft het eigendom van Nosferus totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Nosferus gesloten overeenkomsten is nagekomen:
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Nosferus verrichte of te verrichten diensten,
– eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de opdrachtgever van deze overeenkomst(en).

 

Art. 12.  Wijziging van de voorwaarden
Nosferus is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Nosferus zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

Art. 13.  Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Nosferus en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Nosferus onderdeel van Freexperience VOF is geregistreerd bij de kamer van koophandel te Amsterdam onder nummer 51580152. Op al onze offertes en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Iedere aansprakelijkheid van Nosferus is beperkt tot hetgeen in onze voorwaarden is vermeld.